Huisregels:

 • Breng uw hond niet met een volle maag, en zorg dat uw hond is uitgelaten alvorens het trimbezoek. Let er wel op dat een trimbehandeling al erg intensief kan zijn voor uw hond en geen uren gaat wandellen voor de behandeling.
 • Mocht u de hond uitlaten in de wijk van de trimsalon, zorg dan dat u altijd wat zakjes bij heeft en eventuele ontlasting direct netjes opruimd. Dit om overlast bij buren te voorkomen.
 • Uw hond dient aangelijnd te worden gebracht en opgehaald, op het afgesproken tijdstip.
 • Indien u later als 15 minuten op de afspraak verschijnt kan het zijn dat ik de afspraak helaas moet verzetten. Verwacht u te laat te zijn, neem dan even contact op.
 • Mocht u onverhoopt de afspraak willen annuleren doe dit dan graag (kostenloos) uiterlijk 48 uur van te voren. Zegt u de afspraak af binnen de 48 uur dan ben ik genoodzaakt om 50% van de behandeling in rekening te brengen. Bij een No-Show (niet komen opdagen) dan worden de volledige kosten in rekening gebracht.
 • Als uw hond agresief- of bijtgedrag vertoont meld dit mij dan van te voren.
 • Meld voor het begin van de behandeling of uw hond een medische- of eventueel besmettelijke aandoening heeft, of bijvoorbeeld loops is. Zo kan ik hier rekening mee houden.
 • Graag ervoor zorgen dat uw hond vlooienvrij naar de trimsalon komt. Als de hond toch vlooien blijkt te hebben worden deze behandeld tegen een meerprijs.
 • Blijf tijdens de behandeling telefonisch goed bereikbaar.
 • U gaat akkoord met het maken en publiceren van foto’s en of video’s van uw hond.
 • U bent op de hoogte en gaat akkoord met de algemene voorwaardes, vermeld op de website van Trimsalon Woofwash.

Algemene Voorwaardes

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TRIMSALONS AANGESLOTEN BIJ DE VERENIGING VOOR TRIMMEND NEDERLAND


Deze algemene voorwaarden kunnen en mogen uitsluitend worden
gebruikt door trimsalonhouders die aangesloten zijn bij de Vereniging voor
Trimmend Nederland. Het is deze trimsalonhouders niet toegestaan deze
algemene voorwaarden te wijzigen.


ARTIKEL 1. | DEFINITIES

 1. VVTN: Vereniging voor Trimmend Nederland, statutair
  gevestigd te Spijkenisse, ingeschreven in het Handelsregister
  onder KvK-nummer 32171818.
 2. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon, gebruiker van
  deze algemene voorwaarden, en als trimsalonhouder
  aangesloten bij de VVTN.
 3. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, niet handelend in de
  uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie de ondernemer
  een overeenkomst heeft gesloten.
 4. Overeenkomst: iedere tussen de ondernemer en de
  opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst, waarmee de
  ondernemer zich verbindt tot het trimmen van het huisdier van
  de opdrachtgever.
 5. Huisdier: het dier waarvan de opdrachtgever bezitter is en die
  in het kader van de overeenkomst ter beschikking van de
  ondernemer wordt gesteld.
 6. Trimmen/trimbeurt/opdracht/werkzaamheden: het ten aanzien
  van zijn gezondheid, welzijn of uiterlijk verzorgen en/of
  verfraaien van het huisdier.
 7. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als
  communicatie per e-mail.
  ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN
 8. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk
  aanbod en iedere tot stand gekomen overeenkomst tussen de
  ondernemer en de opdrachtgever, doch uitsluitend indien deze
  uiterlijk bij totstandkoming van de overeenkomst door de
  ondernemer aan de opdrachtgever ter hand zijn gesteld.
 9. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op
  overeenkomsten voor de uitvoering waarvan, door de
  ondernemer, derden worden betrokken.
 10. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan
  uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.
 11. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige
  bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen
  onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in
  onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling
  te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt
  zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke
  bepaling in acht genomen.
  ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE
  OVEREENKOMST
 12. Elk aanbod van de ondernemer is vrijblijvend. De ondernemer
  is nimmer verplicht een opdracht te aanvaarden.
 13. De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan een aanbod
  van de ondernemer dat gebaseerd is op door de opdrachtgever
  onjuist of onvolledig verstrekte gegevens, bijvoorbeeld met
  betrekking tot de aard en hoedanigheid van het huisdier
  waarop de overeenkomst betrekking heeft.
 14. Een aanbod van de ondernemer geldt niet automatisch voor
  vervolgovereenkomsten.
 15. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding.
  Indien de aanvaarding door de opdrachtgever afwijkt van het
  aanbod van de ondernemer, komt de overeenkomst niet
  conform deze afwijkende aanvaarding tot stand.
 16. De opdrachtgever is gehouden de ondernemer vóór
  totstandkoming van de overeenkomst mededeling te doen van
  de soort en aard van het huisdier en van alle overige
  omstandigheden die voor de prijsstelling redelijkerwijs van
  belang zijn. Indien het door de opdrachtgever ter beschikking
  gestelde huisdier niet beantwoordt aan hetgeen daaromtrent
  vóór totstandkoming van de overeenkomst door de
  opdrachtgever is gemeld, is de ondernemer gerechtigd de
  overeenkomst te ontbinden in welk geval de
  annuleringsvoorwaarden als bedoeld in artikel 6 van
  overeenkomstige toepassing zijn. Onverminderd het bepaalde
  in de vorige zin is de ondernemer gerechtigd de overeenkomst
  aan te passen en uit te voeren conform de voor de behandeling
  van dat huisdier gebruikelijk gehanteerde tarieven.
  ARTIKEL 4. | INHOUD EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
 17. De ondernemer is verplicht de overeenkomst uit te voeren
  conform de redelijke eisen die aan een bekwame vakgenoot
  mogen worden gesteld.
 18. Op verzoek van de ondernemer is de opdrachtgever gehouden
  de naam van de dierenarts of de dierenkliniek uiterlijk vóór
  uitvoering van de trimbeurt mede te delen aan de ondernemer
  teneinde het voor hem mogelijk te maken de dierenarts of de
  dierenkliniek in te schakelen indien de gezondheid of het
  welzijn van het huisdier dit vordert.
 19. De opdrachtgever dient uiterlijk bij het afleveren van het
  huisdier alle voor een goede en verantwoorde uitvoering van
  de overeenkomst relevante informatie aan de ondernemer te
  verstrekken.
  ARTIKEL 5. | MEERWERK EN WIJZIGINGEN
 20. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het
  voor een behoorlijke afronding daarvan noodzakelijk is om af te
  wijken van hetgeen waartoe door de opdrachtgever opdracht is
  gegeven, bijvoorbeeld omdat gezondheidsbelangen van het
  huisdier naar het oordeel van de ondernemer zulks vorderen, is
  de ondernemer gerechtigd daartoe over te gaan zonder
  toestemming van de opdrachtgever.
 21. In geval van door de opdrachtgever gewenste toevoegingen of
  veranderingen in het overeengekomene, komen de hiermee in
  verband staande extra kosten voor rekening van de
  opdrachtgever. De ondernemer zal de opdrachtgever tijdig
  informeren over de noodzaak de hierbedoelde kosten door te
  berekenen, tenzij de opdrachtgever deze noodzaak uit zichzelf
  had moeten begrijpen.
 22. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk
  opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De
  opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de
  overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en
  termijn van uitvoering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd
  of aangevuld, dan is de ondernemer gerechtigd om daaraan
  pas uitvoering te geven nadat de opdrachtgever akkoord is
  gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden,
  daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop uitvoering
  aan de opdracht gegeven zal worden. Het niet of niet
  onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert
  evenmin een tekortkoming van de ondernemer op en is voor de
  opdrachtgever geen grond om de overeenkomst te ontbinden.
 23. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende
  omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op
  grond van door hem onjuist verstrekte gegevens, toegerekend
  kunnen worden aan de opdrachtgever, komen de extra kosten
  voor zijn rekening, tenzij de ondernemer de onjuistheid van de
  door de opdrachtgever verstrekte gegevens, vóór vaststelling
  van de prijs had behoren te ontdekken. De ondernemer zal de
  opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak de
  hierbedoelde kosten door te berekenen.
 24. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan de ondernemer een
  verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien
  nakoming van de gewijzigde overeenkomst in redelijkheid niet
  van hem kan worden gevergd.
 25. Overeenkomsten die strekken tot meerwerk vinden, behoudens
  het bepaalde in het overige van dit artikel, plaats in overleg en
  worden zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd.
  ARTIKEL 6. | ANNULERINGSVOORWAARDEN
 26. De opdrachtgever kan de overeenkomst uitsluitend annuleren
  overeenkomstig de voorwaarden in dit artikel.
 27. Annulering geschiedt kosteloos indien dit plaatsvindt uiterlijk 48
  uren vóór het overeengekomen tijdstip van de trimbeurt.
 28. In geval van annulering binnen 48 uren, doch vóór 24 uren vóór
  het overeengekomen tijdstip van de trimbeurt, is de
  opdrachtgever de 50% van de overeengekomen prijs
  verschuldigd.
 29. De opdrachtgever is de volledig overeengekomen prijs
  verschuldigd in geval van annulering binnen 24 uren vóór het
  overeengekomen tijdstip van de trimbeurt.
  ARTIKEL 7. | RECLAMES
 30. De opdrachtgever is op het moment van afhalen van zijn
  huisdier gehouden te onderzoeken of de ondernemer de
  overeenkomst deugdelijk is nagekomen en hiervan terstond
  mededeling te doen aan de ondernemer. Indien dit onder de
  gegeven omstandigheden onmogelijk is, dan wel in het geval
  dat het gebrek op het moment van afhalen onzichtbaar was, is
  de opdrachtgever gehouden binnen 24 uur na afhalen van zijn
  huisdier, van een klacht schriftelijk mededeling te doen aan de
  ondernemer.
 31. Indien een klacht van de opdrachtgever door de ondernemer
  gegrond wordt bevonden, zal de ondernemer zorgdragen voor
  kosteloos herstel van de werkzaamheden. Tenzij uitdrukkelijk
  anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever het
  huisdier binnen 48 uur na melding van de klacht voor herstel op
  locatie van de ondernemer ter zijner beschikking te stellen op
  een tussen de ondernemer en de opdrachtgever nader te
  bepalen tijdstip.
 32. Indien herstel als bedoeld in lid 2 onmogelijk blijkt, is de
  ondernemer ten hoogste aansprakelijk voor teruggave van de
  door de opdrachtgever, in het kader van de overeenkomst
  waarop de klacht betrekking heeft, verschuldigde prijs.
 33. Indien de opdrachtgever van een klacht geen tijdige
  (schriftelijke) mededeling doet aan de ondernemer, komen al
  zijn eventuele aanspraken ter zake te vervallen.
  ARTIKEL 8. | OPSCHORTING EN ONTBINDING
 34. De ondernemer is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst
  op te schorten of, indien de omstandigheden dat
  rechtvaardigen, de overeenkomst met directe ingang te
  ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de
  overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel
  na het sluiten van de overeenkomst de ondernemer ter kennis
  gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de
  opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.
 35. Voorts is de ondernemer gerechtigd de overeenkomst te
  ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van
  dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is
  of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van
  hem kan worden gevergd. Van dergelijke omstandigheden is
  onder meer sprake indien:
   het huisdier agressief blijkt te zijn en dit, gelet op
  de veiligheid of overige belangen van de
  ondernemer, de uitvoering van de trimbeurt voor
  hem bezwaarlijk maakt;
   het huisdier anderszins onhandelbaar is.
 36. Alle vóór de opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst
  door de ondernemer gemaakte kosten en/of daardoor geleden
  schade komen voor rekening van de opdrachtgever.
 37. De opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van
  schadevergoeding in verband met het door de ondernemer op
  grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en
  ontbindingsrecht.
 38. Indien de ondernemer de overeenkomst op grond van dit artikel
  ontbindt, zijn alle vorderingen op de opdrachtgever terstond
  opeisbaar.
  ARTIKEL 9. | PRIJZEN EN BETALINGEN
 39. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, betreffen alle door de
  ondernemer vermelde prijzen richtprijzen. De ondernemer is,
  zonder daartoe in overleg te treden met de opdrachtgever,
  gerechtigd de door de opdrachtgever verschuldigd te worden
  prijs met ten hoogste 10% van de richtprijs te overschrijden en
  aan de opdrachtgever door te berekenen indien dat in verband
  met de bestede tijd en/of het gebruik van voor de opdracht
  benodigde middelen gerechtvaardigd is.
 40. Indien de richtprijs met meer dan 10% zal worden
  overschreden, zal de ondernemer de afspraken hieromtrent
  uitdrukkelijk met de opdrachtgever overeenkomen. Indien
  partijen ter zake geen overeenstemming bereiken, is de
  opdrachtgever nimmer gerechtigd de overeenkomst te
  ontbinden indien en voor zover de ondernemer aangeeft de
  overeenkomst onder de oorspronkelijk overeengekomen
  condities te willen nakomen.
 41. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de
  opdrachtgever de overeengekomen prijs middels contante
  betaling verschuldigd, op het moment dat het huisdier door
  hem op locatie van de ondernemer wordt afgehaald.
 42. Indien betaling middels overboeking is overeengekomen, dient
  betaling te geschieden binnen de op de factuur vermelde
  betalingstermijn op de door de ondernemer voorgeschreven
  wijze.
 43. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van
  de opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het
  verzuim intreedt, is de opdrachtgever de dan wettelijke rente
  verschuldigd. De wettelijke rente wordt berekend tot en met de
  dag dat de openstaande bedragen volledig zijn voldaan.
 44. Alle redelijke kosten ter verkrijging van door de opdrachtgever
  verschuldigde bedragen komen voor zijn rekening. De
  buitengerechtelijke incassokosten worden berekend volgens
  de Wet Incassokosten.
  ARTIKEL 10. | RETENTIERECHT
  Behoudens het geval waarin betaling achteraf is
  overeengekomen, is de ondernemer gerechtigd het huisdier
  onder zich te houden totdat de opdrachtgever al zijn
  betalingsverplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is
  nagekomen. Indien de redelijke belangen van het huisdier dit
  vorderen, is de ondernemer gedurende het verzuim van
  opdrachtgever gerechtigd het huisdier onder te brengen bij een
  pension. Alle door de ondernemer redelijk te maken kosten,
  waaronder de huisvestingskosten en de kosten in verband met
  het levensonderhoud van het huisdier, komen voor rekening
  van de opdrachtgever.
  ARTIKEL 11. | GEGEVENSVERWERKING, BEMIDDELING EN
  GESCHILBESLECHTING DOOR VVTN
 45. De opdrachtgever stemt ermee in dat de ondernemer alle in het
  kader van de uitvoering van de overeenkomst relevante
  gegevens omtrent de opdrachtgever en zijn huisdier ter
  beschikking stelt van VVTN. VVTN houdt hieromtrent een
  database bij die uitsluitend inzichtelijk is voor VVTN en de bij
  VVTN aangesloten ondernemers teneinde deze gegevens in
  geval van verhuizing van de opdrachtgever en/of op grond van
  andere redelijke belangen met de daarbij aangesloten
  ondernemers uit te wisselen.
 46. Onverminderd zijn volgens de wet toekomende rechten, is de
  ondernemer gerechtigd VVTN te informeren omtrent in het
  kader van de overeenkomst ontstane geschillen tussen de
  ondernemer en de opdrachtgever. De ondernemer kan VVTN
  machtigen in deze geschillen bemiddelend op te treden, dan
  wel om zijn vorderingen op de opdrachtgever in of buiten
  rechte door VVTN te doen afdwingen. VVTN is nimmer
  verplicht een dergelijk verzoek van de ondernemer te
  aanvaarden.
 47. De opdrachtgever is gerechtigd VVTN te informeren omtrent
  zijn klachten over de ondernemer, aan de hand waarvan
  VVTN, zonder hiertoe verplicht te zijn, bemiddelend kan
  optreden en/of jegens de ondernemer passende maatregelen
  kan nemen. Indien een klacht door VVTN gegrond wordt
  geacht en deze klacht dat rechtvaardigt, is VVTN gerechtigd
  het VVTN-lidmaatschap van de ondernemer te beëindigen.
 48. VVTN draagt er zorg voor dat alle hem ter kennis gekomen
  (persoons)gegevens beveiligd worden opgeslagen en
  uitsluitend overeenkomstig de doeleinden als bedoeld in de
  vorige leden worden gebruikt.
 49. De opdrachtgever vrijwaart VVTN van al zijn aanspraken die de
  stelling rechtvaardigen dat de door hem aan de opdrachtgever
  verstrekte gegevens in strijd met het bepaalde in dit artikel door
  VVTN worden verwerkt indien VVTN ervan uit mocht gaan dat
  de opdrachtgever met de toepasselijkheid van de onderhavige
  voorwaarden heeft ingestemd.
  ARTIKEL 12. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
 50. De ondernemer is niet aansprakelijk voor in verband met de
  uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtgever
  geleden schade als gevolg van door de opdrachtgever onjuist
  of onvolledig verstrekte gegevens met betrekking tot het
  huisdier of als gevolg van een andere niet aan de ondernemer
  toe te rekenen oorzaak.
 51. Indien het huisdier als direct gevolg van de behandeling door
  de ondernemer komt te overlijden, is de aansprakelijkheid van
  de ondernemer beperkt tot ten hoogste de aanschafwaarde
  van het betreffende huisdier.
 52. Indien de ondernemer aansprakelijk mocht zijn, is de
  aansprakelijkheid beperkt tot directe schade. Onder directe
  schade wordt uitsluitend verstaan:
   de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak
  en de omvang van de schade, voor zover de
  vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van
  deze voorwaarden;
   de eventuele redelijke kosten gemaakt om de
  gebrekkige prestatie van de ondernemer aan de
  overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover
  deze aan de ondernemer toegerekend kunnen
  worden;
   redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of
  beperking van schade, voor zover de opdrachtgever
  aantoont dat deze kosten hebben geleid tot
  beperking van directe schade als bedoeld in dit lid.
 53. De aansprakelijkheid van de ondernemer zal nimmer verder
  strekken dan het bedrag dat de door de ondernemer daartoe
  eventueel afgesloten aansprakelijkheidsverzekering onder de
  gegeven omstandigheden uitkeert.
 54. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid
  van de ondernemer, zal de opdrachtgever de ondernemer
  vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde
  dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of
  interesten, verbandhoudende met de uitvoering van de
  overeenkomst door de ondernemer.
 55. Onverminderd het bepaalde in artikel 7, bedraagt, in afwijking
  van de wettelijke verjaringstermijn, de verjaringstermijn van alle
  vorderingen en verweren jegens de ondernemer één jaar.
  ARTIKEL 13. | SLOTBEPALINGEN
 56. Op elke overeenkomst en de daaruit tussen de ondernemer en
  de opdrachtgever voortvloeiende rechtsverhoudingen is
  uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 57. Alvorens de ondernemer een beroep kan doen op VVTN
  overeenkomstig lid 11, dan wel door partijen een beroep kan
  worden gedaan op de rechter, zijn partijen verplicht zich
  optimaal in te spannen om het geschil in onderling over